Cel

Celem tworzenia i publikacji rankingu jest wspieranie rozwoju Polskiego rynku kapitałowego. Ranking ma stanowić pomoc zarówno inwestorom w przygotowaniu do podjęcia decyzji inwestycyjnych oraz instytucjom finansowym w ocenie konkurencyjności publikowanych rekomendacji.

Przygotowanie danych

Do rankingu brane pod uwagę są tylko takie instytucje finansowe, które opublikowały co najmniej 6 rekomendacji w ciągu ostatniego półrocza, czyli średnio 1 rekomendację miesięcznie.

Klasyfikacja rekomendacji jako sygnały kupna/sprzedaży

Rekomendacje mają różny opis (charakter), np.: kupuj, sprzedaj, nie doważaj, itp. Do sygnałów kupna zaliczane są rekomendacje z następującymi opisami: „kupuj”, „akumuluj”, „przeważaj”, „dodawaj”, „trzymaj”. Do sygnałów sprzedaży zaliczane są z opisami: „sprzedaj”, „redukuj”, „niedoważaj”, „poniżej rynku”, „gorzej niż rynek”. Dla pozostałych rekomendacji przyjęto, że jeśli cena waloru w dniu wydania rekomendacji jest mniejsza od ceny docelowej, to rekomendacja zostaje zaklasyfikowana do sygnałów kupna. Jeśli natomiast cena docelowa jest mniejsza niż cena instrumentu w dniu wydania rekomendacji, to rekomendacja jest traktowana jako sygnał sprzedaży.

Ranking

Ranking uporządkowany jest po średniej stopie zwrotu na rekomendację. Na przykład instytucja finansowa wydała 10 rekomendacji, łączna stopa zwrotu ze wszystkich rekomendacji wyniosła 70%, czyli średnio 7% na rekomendację. Do tych obliczeń założono, że inwestor inwestuje równe kwoty we wszystkie rekomendowane walory. Wówczas łączna stopa zwrotu 70% oznacza, że inwestor zyskał 70% jednostki inwestycyjnej, czyli kwoty, którą zainwestował w jeden walor. Przy obliczeniach stopy zwrotu dla sygnałów sprzedaży jest brana pod uwagę ujemna zmiana procentowa ceny waloru. Dla sygnałów sprzedaży zakłada się, że zyskiem jest ujemna stopa zwrotu (klient sprzedając akcje zaoszczędza tyle, ile spadła wartość instrumentu). Strata zaś występuje wtedy, gdy wartość waloru wzrośnie (klient tyle traci, bo sprzedał akcje)

Zastrzeżenie

Ranking nie zostanie opublikowany, jeśli zostanie wykryta nieaktualność notowań.

Firma SARBIT zastrzega sobie prawo do możliwości poprawienia opublikowanego rankingu w przypadku znalezienia w trakcie wewnętrznego audytu, lub wskazania przez podmioty niezależne, jakiejkolwiek nieprawidłowości.

Ani ranking, ani rekomendacje SARBIT RATINGS nie stanowią rekomendacji w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r i przedstawiają jedynie wynik autorskiej analizy skuteczności rekomendacji giełdowych. Dlatego firma SARBIT nie ponosi odpowiedzialności za skutki decyzji inwestycyjnych, podjętych na podstawie prezentowanych zbiorów rekomendacji.

Żródła danych:

Historia zmian

 • 2016.09.12 Rozpoczęcie publikacji rankingów
 • 2016.09.17 Dodanie do obliczeń rankingu rekomendacji bez ceny docelowej. Klasyfikacja do sygnałów kupna, sprzedaży na podstawie wybranych opisów charakterów rekomendacji. Przeliczenie wszystkich rankingów, aby uwzględniały nowo dodane rekomendacje.
 • 2016.09.21 Zmiana wag używanych do wyliczenia oceny zysku/straty. Suma wag zmieniła się z 60 na 30.
 • 2016.12.23 Dodanie do rankingu oceny rekomendacji SARBIT.
 • 2017.01.05 Upgrade rekomendacji SARBIT.
 • 2017.01.15 Dodanie listy rekomendacji do rankingu z podziałem na sygnały kupna/sprzedaży
 • 2017.01.23 – 2017.01.27 Prace techniczne związane ze zmianą serwera
 • 2017.02.27 Dodanie nowego portfela rekomendacji SARBIT SIMPLE RATINGS. Zmiana nazwy portfela rekomendacji SARBIT na SARBIT ADVANCED RATINGS.
 • 2017.03.02 Zmiana przy obliczaniu oceny zysku/straty. Dodatkowo przy obliczaniu oceny zostaje uwzględniony iloraz liczby rekomendacji wydanych w danym przedziale czasu do liczby wszystkich rekomendacji. Dzięki temu, obliczona ocena odzwierciedla faktyczną łączną stopę zwrotu. […]
 • 2017.03.03 Dodanie warunku na liczbę rekomendacji. Do rankingu brane pod uwagę są tylko takie instytucje finansowe, które opublikowały co najmniej 6 rekomendacji w ciągu ostatniego półrocza, czyli średnio 1 rekomendację miesięcznie.
 • 2017.05.23 Dodanie dwóch nowych portfeli rekomendacji SARBIT EXPERT BUY RATINGS oraz SARBIT EXPERT SELL RATINGS
 • 2017.05.30 Zmiana klasyfikacji rekomendacji jako sygnału kupna lub sprzedaży. Aktualnie najpierw brany pod uwagę jest charakter rekomendacji, a gdy go brak, dopiero cena docelowa.
 • 2017.06.01 Audyt prawny został zakończony z wynikiem pozytywnym dla świadczonych usług. Audyt miał na celu zweryfikowanie, czy wyznaczanie, spośród opublikowanych rekomendacji instytucji finansowych, zbiorów rekomendacji o wyższym prawdopodobieństwie skuteczności, zwanych dalej SARBIT RATINGS, jest zgodne z prawem. Audyt potwierdził, że taka działalność jest zgodna z obowiązującym prawem RP i nie narusza Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005.
 • 2017.06.10 Połączenie portfeli SARBIT EXPERT BUY RATINGS oraz SARBIT EXPERT SELL RATINGS w jeden portfel SARBIT EXPERT RATINGS. Celem połączenia portfeli jest obliczanie łącznej oceny rekomendacji kupna / sprzedaży, tak jak dla innych instytucji finansowych.
 • 2017.06.20 Zmiana uporządkowania rankingu. Aktualnie ranking porządkowany jest po średniej stopie zwrotu na rekomendację.